Ambarlama Dairesi Başkanlığı

2- AMBARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

A-Ticari ve Tasfiye Ambarları Şubesi


1-Tasfiye ve ticari ambarlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
2-Gümrük denetimindeki tasfiyeye tabi eşya ve araçların bulunduğu ambar ve sundurmaların, hangi kuruluşlara ait bulunduğunun, ne kadar tasfiyeye tabi eşya ve araç bulunduğunun, eşyanın cinsinin, değerinin, bozulacak durumda olup olmadığının, tasfiye listeleri ile tespit ve tahakkuk belgelerinin takip edilmesi,
3-Tasfiyelik hale gelen eşyanın bulunduğu ambar, sundurma ve depolardan uygun görülenlerin teslim alınması ve muhafazasının takibi,
4-Muhtelif ambar ve sundurmalarda bulunan eşya ve araçlardan tasfiyeye tabi olanlarının tasfiyelik hale gelinceye kadarki işlemlerinin takibi,
5-İşletmelerin tasfiye ve ticari eşya ambarlarında bulunan eşyanın envanterinin takip ve kontrolü,
6-İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliğiyle ilgili tereddütlerin giderilmesi,
7-İşletmelerin ambar ve sundurmalarında muhafaza edilen eşyaya verilen hizmet karşılığında uygulanacak tarifenin belirlenmesi, yayımlatılması ve tarife ile ilgili tereddütlerin giderilmesi,
8-Tasfiye ve ticari eşya ambarı ihtiyacının tespiti ile ihtiyaca göre yeni ambar açılması veya mevcudun kapatılması hususunda Genel Müdürlük görüşünün oluşturulması,
9-Ticari ambarlardaki eşyaya ilişkin tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmeden önceki işlemlerle ilgili tereddütlerin giderilmesi,
10-Yolcu beraberi eşya, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç ile zorunlu hâllerde gümrük denetimine tâbi diğer eşya için geçici depolama yerlerinin ve antrepoların açılmasına ve işletilmesine izin verilmesi işlemleri ile işletilmesine veya işlettirilmesine yönelik işlemlerin yapılması,
11-Bakanlığın faaliyet alanına giren gümrük denetimine ve iç ticarete konu eşya hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması ve uygulanması ile söz konusu eşyanın taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasına yönelik çalışmalarda bulunulması, bu amaçla yapılacak çalışmaların koordine edilmesi,
12-Geçici depolama yeri ve antrepo açılmasına ve işletilmesine izin verilmesi, buraların denetlenmesi, gerekli hallerde verilen izinlerin geri alınması işlemleri ile bu yerlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi işlemlerinin yapılması ve takibi,
13-Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetlere ait işlemlerin takibi,
14-Antrepo rejimi kapsamında verilen götürü teminatların “Teminat Programı”na tanıtılması, gerekli durumlarda teminatlara bloke konulması işlemlerinin yapılması ve takibi,
15-Genel Müdürlük yetkisinde olan gümrük antrepolarına tank ilave edilmesi taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemlerinin yapılması,
16-Genel Müdürlük yetkisinde olan gümrük antrepolarının bir başka sorumluya devrine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemlerinin yapılması,
17-İşletmelere ait ticari ambarlarda depolama işlemlerinin yürütülmesi,
18-Raporlarda yer alan, şubenin görev alanına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,
19-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevlerin yapılması,

B-Kaçak Eşya Ambarları Şubesi

1-Kaçak eşya ambarlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
2-Kaçak ve kaçak zannı ile yakalanan eşya ile ilgili olarak sundurma ve ambar işletmesi ile ilgili tedbirlerin alınması ve muhafazası ile ilgili işlemlerin takibi,
3-İşletmelerin kaçak eşya ambarlarında bulunan eşyanın envanterinin takip ve kontrolü,
4-Kaçak eşya ambarı ihtiyacının tespiti ile ihtiyaca göre yeni ambar açılması veya mevcudun kapatılması hususunda Genel Müdürlük görüşünün oluşturulması,
5-Kaçak eşya ambarlarındaki eşyaya ilişkin tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmeden önceki işlemlerle ilgili tereddütlerin giderilmesi,
6-Raporlarda yer alan, şubenin görev alanına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,
7-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevlerin yapılması,

C- TİOP Şubesi

1-Aşağıda belirtilen görevlerin Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığınca ifasının takibi,
a)İşlemlerin elektronik ortama aktarılması ile ilgili teknik çalışmaların yapılması,
b)Genel Müdürlük ve İşletmelerin otomasyonu için gereken çalışmaların yapılması, eğitimlerin verilmesi,
c)Diğer Şubelerin görüşleri alınmak suretiyle web sitesinde yer alacak bilgilerin belirlenmesi ile güncellenmesinin sağlanması,
ç)Merkez ve taşra birimlerinden gelen talepler doğrultusunda gerekli programların hazırlanması, kurulumunun yapılması, çalıştırılması ve geliştirilmesinin sağlanması,
d)Diğer Şubelerden web sitesinde yayımlanması istenilen bilgilerin yayımının sağlanması,
e) İşletmelerden gelen otomasyonla ilgili sorunların çözümünün sağlanması,
2-Otomasyon projeleri ile ilgili Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü birimleri ve Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı arasında koordinasyonun sağlanması, uygulamada tespit edilen aksama, hata, ihtiyaç ve tekliflerin Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığına bildirilerek takibi,
3-Raporlarda yer alan, şubenin görev alanına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,
4- Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevlerin yapılması,