Araştırma, Geliştirme ve Raporlama Dairesi Başkanlığı

4- ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE RAPORLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

A- Araştırma ve Geliştirme Şubesi


1- Lojistik merkezlerinin kurulmasına, işletilmesine ve buralarda yapılacak işlemlere
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi işlemlerinin yapılması ve takibi,
2- Tasfiye sürecinin hızlandırılması, dolayısıyla tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların ülkemiz ekonomisine en kısa sürede kazandırılması amacıyla inceleme ve araştırma yapılması, buna yönelik her türlü uyumlaştırmanın sağlanması ve konuya ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının sekretaryasının yapılması,
3-Ambar hizmetlerinin etkinleştirilmesi için araştırma yapılması ve öneride bulunulması,
4-Müsteşarlığın diğer birimlerinden istenilen konularda Genel Müdürlüğümüz görüşünün oluşturulması,
5-Genel Müdürlükle ilgili mevzuatının derlenmesi, diğer kurumlar tarafından çıkarılan ve idaremizi ilgilendiren mevzuatın takibinin yapılması,
6-Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve genel yazıların konularına göre düzenli bir şekilde saklanması ve gerekli görülen araçlarla yayımının sağlanması,
7-Mevzuattaki değişikliklerin takibi ile Genel Müdürlüğümüzü ilgilendirenlerin merkez ve taşraya duyurulması,
8-Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince hazırlanan Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle ilgili değişiklik ve geliştirme amaçlı taslağın, ilgili birimlerin görüşü alınarak nihai teklif haline getirilmesi,
9-Genel Müdürlüğümüzden sorulan mevzuat değişiklikleri hakkında görüş ve öneride bulunulması,
10-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hakkındaki yapılan müracaatların, gereğinin yapılması için ilgili Şubelere iletilmesi, sonuçlarının izlenmesi ve Müsteşarlığımız Bilgi Edinme Merkezine (BİMER) bildirilmesi,
11-Genel Müdürlüğün amaçlarının ekonomik ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için araştırma, değerlendirme ve inceleme yapılması,
12-Kalkınma Planı ve Programlarının incelenmesi, Genel Müdürlükle ilgili hususların tespit edilmesi, bunların gerektiğinde ilgili birimlere duyurulması, Genel Müdürlüğe tevdi edilen görevlerin süresi içerisinde yapılmasını sağlayacak tedbirlerin tespit ve takibi,
13-Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren Eylem Planının izlenmesi ve yürütülmesi,
14-Raporlarda yer alan, şubenin görev alanına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,
15-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevlerin yapılması.

B- Rapor ve İstatistik Şubesi

1-Denetim elemanlarınca düzenlenen cevaplı raporlarla, öneri mahiyetindeki raporların ilgili şubelere dağıtılması ve takibi,
2-Denetim elemanlarınca düzenlenen teftiş, inceleme ve denetim raporlarının gereğinin takibi,
3-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen; stratejik plan yapılması, performans kriterlerinin belirlenmesi ve takibi, iç kontrol sisteminin kurulması ve takibi ile diğer işlemlerin yapılması,
4-İşletme Bölge Müdürlükleri ve Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri ile Saymanlık Müdürlükleri ve ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlüğümüz Dairelerinden ve/veya otomasyon sisteminden istatistiki bilgilerin alınması suretiyle, Genel Müdürlük faaliyetleri hakkında aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlanması,
5-Merkez ve taşrada yürütülen işlemlerle ilgili olarak değerlendirme yapılması ve öneride bulunulması,
6-Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda Müsteşarlığımızın taraf olduğu idari davalar kapsamında dilekçeler hazırlanması ve takibi,
7-Raporlarda yer alan, şubenin görev alanına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,
8-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevlerin yapılması.