Bütçe ve Yatırım Dairesi Başkanlığı

3- BÜTÇE VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

A- Bütçe ve Muhasebe Şubesi


1-Merkezi yönetim bütçesi ve döner sermaye bütçesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi,
2-İşletmelerden alınan teklifler dikkate alınarak kalkınma planları ile yıllık programlara uygunluğunun sağlanması suretiyle döner sermaye bütçesinin hazırlanması ve sonuçlandırılması,
3-Döner sermaye bütçesinin kalkınma planları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler doğrultusunda ve takip edilen ekonomi ve maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasının sağlanması, uygulamaya ait bütçe işlemlerinin yapılması,
4-İşletmelerce teklif edilecek ek ödenek talepleri ve bütçe uygulamasına dair diğer tekliflerin incelenerek bunlardan uygun bulunanlarla ilgili işlemlerin yapılması,
5-Ödenek, gelir ve nakit verileri derlenerek bunların harcama politikaları açısından değerlendirilmesi ve uygulamanın yönlendirilmesi,
6-Mevzuattaki mali hükümlerin uygulamasının yönlendirilmesi, bu konuda ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesi,
7-Döner sermaye bütçelerinde yer alan yatırım ödeneklerinin harcanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesinin takibi,
8-Döner sermaye bütçesine ait ödeneklerin serbest bırakma işlemlerinin yürütülmesi,
9-Bütçe harcamalarına ilişkin olarak ödenek aktarma işlemlerinin yapılması ve takibi,
10-İşletmelerin aylık ve yıllık hesaplarının izlenmesi,
11-Döner sermayenin nakit durumunun takibi, gerekli tedbirlerin alınması,
12-İntikal eden haciz ve iflas kararlarına ait işlemlerin yürütülmesi,
13-Laboratuvar gelir ve giderlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
14-Laboratuarlar kurulmasına, laboratuarlarda yapılan tahlil ücretlerinin tahsil edilmesine, bu laboratuarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tüm giderlerin karşılanmasına ve takibine yönelik işlemlerin yapılması,
15-Gümrük idaresinin ihtiyaç duyduğu her türlü mührün alımının, satımının veya bedelsiz dağıtımına yönelik işlemlerin yapılması,
16-Gümrük hizmetlerinin geliştirilmesi ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında, modernizasyon, otomasyon; araç-gereç ve teknik cihazların temini; kurs, konferans, toplantı ve seminer düzenlenmesi; envanter, projelendirme, uygulama, araştırma-geliştirme, yayın, rehberlik, danışmanlık, yönetim, işletme, yurtdışı teşkilatının geliştirilmesi ve benzeri hizmetlerin yapılması, yaptırılması veya bunlara katılma işlemlerinin yürütülmesi,
17- Yap-işlet-devret sözleşmeleri kapsamında alınan Bakanlık payının üçüncü fıkrada belirtilen alanlarda, sözleşmelerde yer aldığı şekilde kullanımına yönelik işlemlerin yapılmasına veya yaptırılmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi,
18- Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belgelerin matbu veya elektronik ortamda alımının, satışının veya bedelsiz dağıtımının yapılması veya yaptırılması işlemlerin yürütülmesi,
19- Döner sermaye muhasebe ve hesap planı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve gerekli tekliflerin hazırlanması,
20-Vergi, resim, harç, hazine payı gibi yükümlülüklerle ilgili problemlerin sonuçlandırılması,
21- Raporlarda yer alan, şubenin görev alanına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,
22- Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevlerin yapılması.

B- Yatırım ve Levazım Şubesi

1-Döner sermayenin yatırım programının hazırlanması, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve ilgili diğer kurumlar nezdinde işlemlerin yürütülmesi,
2-İşletmeler için yapım ve onarım projelerinin ve projelere uygun olarak inşaat işlerinin yaptırılmasının temini,
3-Genel Müdürlüğün yapım ve onarım ihtiyaçlarının tespiti, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesi ve takibi,
4-Binaların en etkin ve uzun süreli kullanımını sağlayacak şekilde bakım ve onarım programlarının yapılması ve bunların uygulamaya konması,
5-Genel Müdürlüğe ve İşletmelere ait gayrimenkullerin ayrıntılı kayıt ve dosyalarının tutulması ve bunlara ait ayni hakların takip edilmesi,
6-Bina ve arazi tahsis işlemleri ile ilgili olarak İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonun sağlanması,
7-Döner sermaye bütçesinden yapılacak gayrimenkul kiralama ve satın alma işlerine dair iş ve işlemlerin takibi,
8-Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü demirbaş, kırtasiye vb. ihtiyaçların temini ve ödeme belgelerinin hazırlanması,
9-Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve tesisatın hizmete konulması ve faal durumda bulundurulmasının temini,
10-Genel Müdürlük birimlerinin satın alma ve küçük onarım işlemlerinin takibi,
11-Genel Müdürlüğün donatım, temizlik, taşıma ve yardımcı hizmetli personelin sevk ve idaresi ile hizmet binasının bakım, onarım, tadilat, aydınlatma, ısıtma, telefon, su, gaz gibi ihtiyaçların karşılanması işlemlerinin yürütülmesi,
12-Ayniyat ve ambar işleri ile basılı kağıt ve kırtasiyenin depolama, dağıtım, hibe, bağış işleri ile demirbaş kayıtlarının tutulması, terkin ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve bununla ilgili Sayıştay Başkanlığına ayniyat hesabının verilmesi,
13-Raporlarda yer alan, şubenin görev alanına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,
14-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevlerin yapılması.