Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

5- DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

A-Arşiv ve Evrak Şubesi

1-Genel Müdürlüğümüz ve döner sermaye teşkilatının evrak hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi, süreli evrakın zamanında işleme konulmasının sağlanması,
2-Bakanlık, Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Makamından alınan onay, görüş, tamim, genel müdürlük emri, genelgeler, iç genelgeler ve benzerlerinin numaralandırılması ve muhafazası,
3-Genel Müdürlüğümüzün Standart Dosya Planı ile Doküman Yönetim Sistemi ile ilgili işlemlerin yapılması ve takibi,
4-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen arşiv hizmetlerinin yürütülmesi,
5-Genel Müdürlük kütüphanesinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi,
6-Genel Müdürlüğün ilan, basım ve yayın işlerinin yürütülmesi,
7-Müsteşarlıkça satışı uygun görülen belge ve formların temini ve satışının sağlanması ve koordinasyonu,
8-Raporlarda yer alan, şubenin görev alanına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,
9-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevlerin yapılması.

B-Personel Şubesi

1-Genel Müdürlük ve işletmelerin insan gücü planlamasının yapılması ve insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ile ilgili teklifte bulunulması,
2-Genel Müdürlük ve işletme personelinin atama, nakil, maaş ve diğer özlük hakları ve emeklilikle ilgili yapılması gereken bildirim ve tekliflerin yapılması ve takibi,
3-Denetim elemanlarınca düzenlenen denetim raporlarının personelle ilgili bölümleri ile personelle ilgili inceleme ve soruşturma raporları hakkında gerekli işlemlerin yapılması,
4-Personelin izin, sicil ve disiplin işlemlerinin yapılması ve gerekli belge örneklerinin muhafazası,
5-Kurulacak birimlerin teşkili ve personel işlemlerinin takibi,
6-Eğitim planlama ve uygulamasının Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yapılması,
7-Aday memurların yetiştirilmesi ile ilgili işlemlerin takibi,
8-Genel Müdürlük maaş ve yolluklarıyla ilgili ödeme belgesi düzenleme ve diğer işlerin yapılması,
9-Döner sermaye işletmelerindeki koruma ve güvenlikle ilgili işlemlerin yapılması,
10-Döner sermaye işçi kadrolarındaki personelin atama, nakil, ücret ve diğer özlük hakları ve emeklilikle ilgili işlemlerinin takibi,
11-Sivil savunma işlemlerinin yürütülmesi,
12-Lojman, misafirhane, lokal, kreş ve kamp gibi sosyal tesisin düzenlenmesi, geliştirilmesi, faaliyetlerinin gözetlenmesi ve gerekirse yönetilmesi,
13-Raporlarda yer alan, şubenin görev alanına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,
14-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevlerin yapılması.