E-İhale Başlıyor

E-İhale Başlıyor

E-İHALE BAŞLIYOR
 
Bakanlığımızın tüm iş ve işlemlerinin standardize edilmesi, şeffaflık ve takip edilebilirliğin sağlanması, gümrükler başta olmak üzere hizmet verilen tüm alanlarda elektronik ortamın üstünlüğünden faydalanılması ilkeleri doğrultusunda, coğrafi kısıtları ortadan kaldırarak farklı yerlerdeki ihalelere internet üzerinden teklif verilmesini sağlamak, ihalelere katılımı ve dolayısıyla rekabeti artırmak, eşyanın tasfiyesini hızlandırmak amacıyla hazırlanan “e-ihale” 10/06/2014 tarihinde saat 12:00’de başlayacaktır.
 
Pilot bölge olarak belirlenen Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünde taşıt satışları ile başlayacak e-ihaleye üye olmak ve ihalelere katılabilmek için Bakanlığımızın (www.gtb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün (tasfiye.gtb.gov.tr) kurumsal internet sayfalarından e-ihale için hazırlanan sisteme giriş yapılması gerekmektedir.  
 
E-ihalede satışa sunulan her türlü taşıt, elektronik ihale programından incelenip görülebilmekte ancak ihaleye katılıp teklif verilebilmesi için programda yer alan üyelik formunun doldurularak sisteme üye olunması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve kanuni ikametgâhı bulunan herkes üye olup ihalelere katılabilmektedir.
 
Sisteme üye olan kullanıcıların adı; gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarasıdır. Sisteme güvenli elektronik imzayla da üye olunabilmektedir. Sisteme üye olan kullanıcıya elektronik posta veya SMS yoluyla katılım için şifre gönderilmekte kişi bu şifre ile sisteme giriş yaparak hesabını aktive etmektedir. Tüzel kişilerde ise, üyelik için tüzel kişiyi yetkili kişi tarafından gerekli bilgilerin sisteme girilmesi, sistemde yer alan başvuru formunun imzalanarak temsil ve ilzama ilişkin belgelerle birlikte Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü üyelikle ilgili belgelerin teslim alınmasını müteakip tüzel kişinin kullanıcı adını sistemde aktive ederek üyelik işlemlerini tamamlayacaktır.
 
Kişiye özel bu bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcının sistemdeki hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde de her türlü sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.
 
E-ihaleye sunulan bütün taşıtların bilgileri,  fotoğrafları ve yetki belgesini haiz sigorta eksperi, işletme müdürlüğünde görevli teknik personel, teknik üniversiteler veya makine mühendisleri odası tarafından düzenlenen ve taşıtın bilgilerini, durumunu, özelliklerini, niteliklerini gösteren ayrıntılı raporları sistemde yayımlanmaktadır. Ayrıca, isteyen kişiler ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesiyle taşıtı bulunduğu yerde görebilmektedir.
 
 
E-ihale sisteminde, teminat yatırılması, teminatın iade edilmesi, eşya bedelinin yatırılması veya iade edilmesi gibi işlemler Bankalar aracılığıyla yapılacaktır. Teminat tutarı ise, isteklinin verdiği teklifin en az yüzde onu, en fazla ise 100.000 TL’dir. Söz konusu teminat ihale bedelinin ödenmesinde de kullanılabilmektedir.
 
E-ihale süresi 7 gün olup e-ihaleye sunulan taşıt en yüksek bedeli verene satılacaktır. E-ihale süresi bittiğinde verilen teklifler sistemde sıralanacak ve verilen en yüksek teklifin, ihaleye esas bedelin en az yüzde yetmiş beşini bulması halinde satış yapılarak satışın gerçekleştiği alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bildirilecektir.  Verilen teklifin ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş beşinin altında olması halinde teklifler işletme müdürlüğünce değerlendirilerek teklif edilen bedel üzerinden en yüksek teklifi verene satılacak veya yeniden satışa sunulacaktır. Teklif edilen bedel üzerinden satılanlar için de alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bilgi verilecektir.
 
E-ihale yoluyla yapılan satışlar kapalı teklif yöntemiyle yapılacak ve teklifler elektronik ortamda alınacaktır. E-ihale sonuçları herkesin görebileceği şekilde sistemde duyurulacaktır. Alıcı, ihale tamamlandıktan sonra yedi gün içinde ihale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yükleri e-ihale için Döner Sermaye adına açılmış banka hesabına yatırarak veya teminatından mahsup ettirerek ödeme işlemlerini tamamlayacak ve sistemde yer alan şartnamenin dökümünü alarak imzalayıp işletme müdürlüğüne teslim edecek veya iadeli taahhütlü posta ile gönderecektir. Bu belgeleri alan işletme müdürlüğü de taşıtın teslim edilmesini sağlayacaktır.
 
E-ihale hakkında her türlü bilgi ve dökümana Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün kurumsal internet sayfalarından ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

E-İhale uygulamasına katılmak için aşağıdaki linklerden birini kullanabilirsiniz.

Link 1
Link 2