Elektronik İhale Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı

Elektronik İhale Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 177 nci maddesinde tasfiye edilecek eşya belirlenerek gerek anılan Kanun gerekse 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiye işlemleri 25/06/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tasfiye Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin 32 inci maddesinde tasfiye yolları sayılmış ve tasfiyelik hale gelen eşyanın elektronik satış suretiyle de tasfiye edilebileceği ve elektronik satışların usul ve esaslarının Bakanlıkça belirleneceği hususu hüküm altına alınmıştır.
 
Bu çerçevede, Bakanlığımızın tüm iş ve işlemlerinin standardize edilmesi, şeffaflık ve takip edilebilirliğin sağlanması, gümrükler başta olmak üzere hizmet verilen tüm alanlarda elektronik ortamın üstünlüğünden faydalanılması ilkeleri doğrultusunda, coğrafi kısıtları ortadan kaldırarak farklı yerlerdeki ihalelere internet üzerinden teklif verilmesini sağlamak, ihalelere katılımı ve dolayısıyla rekabeti artırmak, eşyanın tasfiyesini hızlandırmak amacıyla elektronik ortamda yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esaslar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Tasfiye Genel Tebliği’yle (Elektronik İhale Seri No:1) belirlenmiştir. 
 
E-ihale uygulaması pilot bölge olarak belirlenen Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünde taşıt satışları ile başlayacak olup uygulamaya başlama tarihi Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün kurumsal internet sitelerinden duyurulacaktır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.