Sayaç İşlemleri Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.

Sayaç İşlemleri Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.

02/12/2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (benzin ve motorin türleri, fuel-oil türleri ile LPG dahil) akaryakıt antreposu veya tanklara alınması ile buralardan çıkışında kullanılan ana giriş ve çıkış boru hatlarına özellikleri Gümrük Yönetmeliği Ek-81/A da sayaç sisteminin kurulması zorunluluğu getirilmiş olup kurulumun sağlanması için 2017 yılına kadar süre verilmiştir.
 
Söz konusu düzenleme ile akaryakıtın ölçülmesinde teknolojik gelişmelerden faydalanılması, boru hattından geçen miktarın tespit edilmesi, akaryakıt ölçümlerinde insan ve diğer çevresel faktörlerden kaynaklanabilecek hataların azaltılması ve yaşanabilecek suiistimallerin önlenmesi amaçlanmaktadır.
 
Sayaç sistemlerinin kurulması ile Gümrük gözetimi altında bulunan akaryakıt antrepolarına eşya alınırken, eşya sayaç sistemi üzerinden geçirilerek miktar tespiti yapılacaktır. Fuel-oil işlemlerinde sayaç sistemi üzerinden alınacak veriler kontrol ve veri amacıyla, fuel-oil dışında kalan diğer akaryakıt işlemlerinde 15/2/2018 tarihine kadar kontrol ve veri amacıyla diğer ölçümleri destekleyici nitelikte kullanılacaktır.

Bahsi geçen sayaç sisteminin kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin olarak 23 Şubat 2017 tarihli ve 29988 sayılı Resmi Gazete ’de, Sayaç İşlemleri Tebliği (Seri No: 1) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile:
 

  • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt antreposu veya tanklara alınması ile buralardan çıkışında kullanılan ana giriş ve çıkış boru hatlarına kurulan sayaç sisteminin kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,
  • Tüm gümrük idarelerinde sayaç kullanımına ilişkin işlemlerin yeknesak icra edilmesi,
  • Uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi,
  • Sayaç sisteminin çalışmadığı durumlar ve diğer özel durumlarda yapılacak işlemlerin açıklığa kavuşturulması,

amaçlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.